Klauzula informacyjna

I. Administrator danych:
PROCOM SYSTEM S.A. ul. Północna 15-19 bud. 2.2, 54-105 Wrocław
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1. listownie: ul. Północna 15-19 bud. 2.2, 54-105 Wrocław
2. drogą elektroniczną: biuro@procomsystem.pl
3. telefonicznie: (71) 77 66 700

II. Inspektor ochrony danych:
Na spółce PROCOM SYSTEM S.A. nie ciąży obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w oparciu o przepis art. 37 ust. 1 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: rodo@procomsystem.pl.

III. Cel i podstawa przetwarzania danych:
Dane osobowe pozyskiwane przez spółkę PROCOM SYSTEM S.A. przetwarzane są na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
– art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

IV. Okres przetwarzania danych:
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od podstawy ich przetwarzania, przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w PROCOM SYSTEM S.A.

V. Twoje prawa:
Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).